Digital agency - Websites gemaakt op maat

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Webtica, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Webtica te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Webtica zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Webtica. Elke bestelling door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webtica niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Webtica haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Webtica niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag.

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar tot hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Webtica (vermeld op alle facturen, offertes en website).

5.3. Behoudens ingeval van zuivere onderhouds- of supportdiensten en behoudens andersluidende overeenkomst of afwijkende vermelding op de factuur, zijn de gefactureerde bedragen als volgt samengesteld: 75% ten titel van vergoeding voor de door Webtica BV geleverde prestaties in het kader van de opdracht of dienstverlening en 25% ten titel van vergoeding voor de door Webtica BV verleende gebruiksrechten op de in uitvoering van de opdracht of dienstverlening ter beschikking gestelde software. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan integrale betaling binnen voormelde termijn van 30 dagen, is de schuldenaar van rechtswege, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, vanaf de dag na de uiterste betaaldatum en tot op het ogenblik van algehele betaling, bovenop het openstaande saldo verschuldigd aan Webtica BV: (1) een conventionele verwijlintrest gelijk aan 8% (op jaarbasis) van het openstaande saldo, evenals (2) een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het initiële factuurbedrag. Indien de schuldenaar de factuur wenst te protesteren, dient dit protest Webtica BV te bereiken per aangetekend schrijven en dit binnen een termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebrek aan duidelijk en specifiek protest, wordt de schuldenaar geacht de factuur te hebben aanvaard en is deze zonder meer integraal verschuldigd.

5.4. Webtica behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid – Algemeen

6.1. Webtica verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Webtica zijn middelenverbintenissen. Webtica is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.2 Webtica kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Webtica zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Webtica of een aangestelde.

6.3 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

6.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Webtica geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

6.5 Webtica kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanmaken of aanleveren van privacy policy (GDPR) of algemene voorwaarden van de klant zijn website of webshop. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant en dient door de klant volledig aangeleverd te worden aan Webtica.

Artikel 7. Aansprakelijkheid software

7.1 Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

8.2 Webtica heeft het recht om op elk moment zijn voorwaarden aan te passen.

Artikel 9. Hostingdiensten & domeinnaam

9.1 De hostingdiensten worden door Webtica aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Webtica en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan Webtica over te maken per aangetekende brief of 1 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Webtica. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. Elke opzegging van website en/of webshop en/of onderhoudscontract moet dit met aangetekend schrijven verzonden worden naar het adres van Webtica.

10.2. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Webtica het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

10.3. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Webtica verleende diensten betalen, alsook de kosten die Webtica moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Webtica nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Webtica. Bovendien behoudt Webtica het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

10.4. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 11. Referentie

11.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Webtica voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Webtica.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Webtica geen controle heeft, bevrijden Webtica, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

12.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Webtica tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

13.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Webtica. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.